අනෙකුත් දේශනයන්

අපගේ ආත්මික ජීවිතය සඳහා, පවුල් ජීවිතය සඳහා වැදගත් වෙන දේශනා සහ සත්‍යය සහ මිත්‍යාව අතර ඇති පැහැදිලි වෙනස මෙම පිටුවෙහි ඇතුලත් කොට ඇති දේශනා වලින් ඔබට ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම පැහැදිලි කර ගැනීමට හැකියාව ඇත. ඔබට මම දේශනයන්ට අදාළව යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් මා හා සම්බන්ධ වන්න.