සෑම උදෑසනකම දවසේ සිතුවිල්ල මෙනෙහි කිරීම සඳහා

දයාබර සොයුර සොයුරිය; ස්වර්ගීය ආශිර්වාද දවස පුරාම අත්දැකීම සඳහා සෑම උදෑසනකම ඔබ අවදි වන අවස්ථාවේදීම දවසේ  සිතුවිල්ලට සවන් දී උන්වහන්සේ සමග දවස ආරම්භ කරන්න. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම දවස පුරාම උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය දැනේවා !! ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි !!