සභා සත

පාප් තුමා දෙවියන් ලෙස හැඳින්වීම

මිථ්‍යාදෘෂ්ටික ඉගැන්වීම් කිතු දහම විනාශ කර ඇති ආකාරය    

ජල ගැල්ම පිළිබද සාක්ෂින්

ආත්මීක වියවුල

එළිදරව් පොතේ අනාවැකි වලට අදාළ අනෙකුත් සාක්ෂීන්