පළමු සංවත්සරික සැමරුමේ මිහිරි මතකයන් 

මෙම දේව සේවයට සහයෝගය දුන් සහෝදර සහෝදරියන්

දෙවන සාංවත්සරික සැමරුම

"ස්වාමීන්ගේ කරුණාවන් ගැන සදාකල් ගීතිකා කරන්නෙමි, මාගේ කටින් ඔබගේ විශ්වාසකම සියලු පරම්පරාවලට දන්වන්නෙමි." ගීතාවලිය 89 : 1

දෙවන සාංවත්සරික සැමරුම සඳහා ජෙරෝම් සහෝදරයා විසින් නිර්මාණය කර දේව ගෞරවය පිණිස ගායනා කරන ලද ගීතිකාව  

දෙවන සාංවත්සරික සැමරුම වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් පණිවුඩය

දෙවන සංවත්සරික සැමරුම වෙනුවෙන් zoom තාක්ෂනය ඔස්සේ පැවැත්වූ වැඩසටහන

මෙම සුභාරංචි සේවය තුලින් ආත්මීකව වර්ධනය වූ අප සහෝදර සහෝදරියන්ගේ සාක්ෂීන්