දානියෙල් පොත විස්තර කිරීම 
තුන්වන පරිච්ඡේදය   
පස්වන පරිච්ඡේදය   
හත්වන පරිච්ඡේදය   
නමවන පරිච්ඡේදය   
එකොලොස්වන පරිච්ඡේදය  
හතරවන පරිච්ඡේදය   
හයවන පරිච්ඡේදය   
අටවන පරිච්ඡේදය   
දහවන පරිච්ඡේදය   
දොළොස්වන පරිච්ඡේදය