බයිබලය මුල සිට සරලව ඉගෙන ගනිමු

සෑම ඉරිදා උදෑසනකම එංගලන්ත වේලාවෙන් පෙරවරු 6:30 ට (ලංකාවේ වේලාවෙන් පෙරවරු එකොළහට) zoom app එක තුලින් online බයිබල් පන්තිය පැවැත්වෙන අතර මෙම පන්තිය සඳහා ඉහත සඳහන් Facebook පිටුව හරහා සජීවීව ඔබට අප හා සමග සම්බන්ධ වීමට පුළුවන. 

දේව වචනයේ සත්‍යතාවයන් තේරුම් ගැනීම පහසු වෙන පිණිස මෙම පාඩම් වලට අදාළ ඡායාරූප

පස්වන පාඩමට අදාළ ඡායාරූප

පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට දුන්නාවූ ස්වර්ගීය මණ්ඩපයේ ආදර්ශය
පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට දුන්නාවූ ස්වර්ගීය මණ්ඩපයේ ආදර්ශය
press to zoom
ශුධස්ථානයේ තිබුනාවූ ශුධවූ භාණ්ඩ
ශුධස්ථානයේ තිබුනාවූ ශුධවූ භාණ්ඩ
press to zoom
අතී ශුධස්ථානයේ තිබුනාවූ ශුධවූ භාණ්ඩ
අතී ශුධස්ථානයේ තිබුනාවූ ශුධවූ භාණ්ඩ
press to zoom

නමවන සහ එකොලොස්වන පාඩමට අදාළ ඡායාරූප

දෙවියන් වහන්සේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද දස පනත (ස්වර්ගීය නීතිය) වෙනස් කර ඇති ආකාරය
දෙවියන් වහන්සේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද දස පනත (ස්වර්ගීය නීතිය) වෙනස් කර ඇති ආකාරය
press to zoom
දෙවියන් වහන්සේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද දස පනත (ස්වර්ගීය නීතිය)
දෙවියන් වහන්සේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද දස පනත (ස්වර්ගීය නීතිය)
press to zoom
පියවූ, පුත්‍රවූ, ශුද්ධාත්මවූ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව දේව වචනයේ සාක්ෂීන්
පියවූ, පුත්‍රවූ, ශුද්ධාත්මවූ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව දේව වචනයේ සාක්ෂීන්
press to zoom