යුදෙව් මංගල්‍යයන්  පිළිබඳව දේව වචනයේ සත්‍යතාවය ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම පැහැදිලි කර ගනිමු
1 දේශනය : පාපයේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේ ක්‍රමවේදය
1 කොටස 
1 දේශනය : පාපයේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේ ක්‍රමවේදය
2 කොටස 
2 දේශනය : මණ්ඩප සේවයේ අනුපිළිවෙල එළිදරව්පොත තුල
3 දේශනය : මෙසියස් වහන්සේගේ දින දර්ශනය